فرهنگسازی
انجام سلسله اقدامات فرهنگی برای توسعه تفکر کارآفرینی
آموزش
برگزاری دوره های آموزشی و کارکاه های مختلف برای یادگیری مهارتهای کارآفرینی
حمایت
حمایت از اعضا، از ایده تا بازار خصوصا در معرفی به سرمایه گذار
ارسال یک پیام